You are here

Grundvand og drikkevand

Find skema til ansøgning om vandindvinding, etablering af boringer, kommunens vandforsyningsplan, oplysninger om grundvandsbeskyttelse mm. her.

Grundvandet er en helt central naturressource i Roskilde Kommune. Det er grundlaget for ikke blot vores egen drikkevandsforsyning, men også til store dele af Københavnsområdet. 

Hvis oppumpning af grundvand er for voldsom, kan det få konsekvenser for natur og miljø. 

Derfor skal man i henhold til lovgivningen derfor søge om tilladelse fra kommunen, før man begynder at etablere boringer og indvinde grundvand eller overfladevand.

Spørgsmål om grundvand og drikkevand

 • Hvordan søger jeg tilladelse til at indvinde vand eller udføre boringer?

  Tilladelse til vandindvinding

  Det kræver en tilladelse at indvinde vand. Uanset om ansøger er et vandværk, en landmand, industri eller andet, så er det først tilladt at gå i gang, når myndighederne har givet tilladelse.

  For andre typer ansøgninger inden for vandforsyningsloven må der søges individuelt.

  Ansøgninger kan sendes pr. mail til drikkevand@roskilde.dk eller til Roskilde Kommune, Att. Miljø og Byggesag, Rådhusbuen 1, postboks 100, 4000 Roskilde..

  Anmeldelse og ansøgning om tilladelse til etablering af boringer

  Det kan også kræve en tilladelse at udføre en boring, når den har en permanent karakter (A-boring). Hvis boringen har mere midlertidig karakter, skal den anmeldes til kommunen (B-boring).

  Kategori A-boringer omfatter følgende:

  • Boringer til vandindvinding jf. kapitel 4 i lov om vandforsyning m.v., samt undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer m.v.
  • Boringer til permanent grundvandssænkning.
  • Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter § 26 i lov om vandforsyning m.v.
  • Permanente pejleboringer.
  • Moniteringsboringer.
  • Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør.
  • Miljøtekniske afværgeboringer.
  • Boringer til tilledning af vand til undergrunden.
  • Boringer til vertikale jordvarmeanlæg, jf. bekendtgørelse om jordvarmeanlæg.
  • Andre boringer, hvor der efterlades installationer.

  Borearbejdet må først igangsættes, når kommunen har meddelt tilladelse hertil.

  Kategori B-boringer omfatter følgende:

  • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter § 26, stk. 2 og § 27 i lov om vandforsyning m.v.
  • Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.
  • Geotekniske boringer.
  • Råstofboringer
  • Andre boringer, hvor der ikke efterlades installationer.

  Råstofboringer og geotekniske boringer kan dog udføres uden forudgående anmeldelse. Råstofboringer er dog omfattet af krav om indberetning til GEUS senest 3 måneder efter etablering. For B-boringer gælder, at borearbejdet kan påbegyndes 14 dage efter vi har modtaget anmeldelsen, medmindre vi har gjort indsigelser forinden.

  For både A- og B-boringer gælder, at ansøger/anmelder skal huske at vedhæfte en skitse af boringernes placering med nummerering. Kommunen skal orienteres om det præcise tidspunkt for arbejdets påbegyndelse senest 14 dage før. Øvrige regler fremgår af bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde.

  Bemærk at ifølge vandforsyningsloven § 21, stk. 2 kan en brønd eller boring uden tilladelse etableres inden for en afstand af fem meter fra det hidtidige indvindingssted samt udbedres eller ændres, når dette er nødvendigt for at opretholde en eksisterende vandforsyning. Anmeldelse herom skal sendes til kommunen, inden arbejdet begyndes.

  Kommunens behandling af ansøgninger

  Senest 10 hverdage efter, at kommunen har modtaget en ansøgning, får du som ansøger en kvittering. Efterfølgende vil kommunen typisk kontakte dig for at få supplerende oplysninger eller aftale en besigtigelse. Ansøgningen kan blive sendt til Sundhedsstyrelsen, naboer, omkringliggende vandværker eller vandforbrugende virksomheder og andre berørte parter for at høre deres kommentarer til en eventuel tilladelse.

  Når alle nødvendige oplysninger er samlet, vil kommunen træffe en afgørelse.

  Klagefrist og klageret

  Der er fire ugers klagefrist på alle afgørelser. Følgende har ret til at klage:

  • Ansøger
  • Sundhedsstyrelsen
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Danmarks Sportsfiskerforbund (kun i vandforsyningssager)
  • Forbrugerrådet (kun i vandforsyningssager)
  • Enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagen

  Ventetid

  Hvis du skal lave bygge- og anlægsarbejder for at kunne udnytte tilladelsen, må arbejdet ikke sættes i gang, før de fire uger er gået. Hvis der er klaget over tilladelsen, skal du vente, indtil Miljø- og Fødevareklagenævnet har afgjort klagen. Tilladelser efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven (boringer, der ikke skal bruges til vandforsyning) kan som udgangspunkt etableres, inden klagefristen udløber, ligesom en evt. klage ikke har opsættende virkning. For denne type boringer må arbejdet altså gerne sættes i gang, så snart tilladelsen foreligger.

  Klagefristen har ikke opsættende virkning for en indvindingstilladelse til drikkevand, hvis det drejer sig om vandmængder under 3000 m3 pr. år.

  OBS. Der tages forbehold for denne beskrivelse, idet enkelte ansøgninger og specielle forhold gør, at sagsbehandlingen og vilkårene vil afvige fra det beskrevne.

 • Hvor indberetter jeg vandmængder og pejlinger?

  Vandværker og enkeltindvindere i Roskilde Kommune kan foretage elektronisk indberetning af indvundne vandmængder fra indvindingsanlæg og boringer, samt pejlinger i boringer til Roskilde Kommune.

  Indberetning foretages her.

 • Roskilde Kommunes vandforsyningsplan

  Vandforsyningsplan 2018-2015 er udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i Roskilde Kommune. Vandforsyningsplanen skal bl.a. sikre et plangrundlag for vandforsyning samt den efterfølgende administration, som sker i Roskilde Kommune. Via planen opnår borgere og brugere af vand fra de almene vandværker et indblik i vandforsyningsstrukturen i Roskilde Kommune.

  Vandforsyningsplan 2018-2025 er udarbejdet som en digital plan, og findes her.

  Har du konkrete spørgsmål til vandforsyningsplanen er du velkommen til at kontakte en medarbejder i Miljøafsnittet på telefon 46 31 30 00.

 • Regulativ for private vandværker i Roskilde Kommune

  Kommunen har udarbejdet et fælles regulativ for de private vandværker i kommunen. Dette er et lovkrav og er med til at sikre at Roskilde Kommunes borgere har ens rettigheder til drikkevand.

  Her kan du se regulativet for private vandværker.

 • Regler og krav for private med egen brønd eller boring

  Nu er det slut med den obligatoriske kontrol af dit drikkevand

  Som ejer af en ejendom med egen brønd eller vandforsyningsboring, har du førhen minimum hvert femte år skullet kontrollere, at kvaliteten af dit drikkevand er tilfredsstillende. Der er dog kommet nye regler, hvilket betyder, at boringer som kun forsyner én husstand med drikkevand, ikke længere er omfattet af obligatorisk kontrol. Læs om de nye regler.

  Derfor er det en god idé fortsat at kontrollere dit drikkevand

  Af hensyn til dit og andre i husstandens helbred, anbefaler Roskilde Kommune alligevel alle med egen brønd eller boring at få udtaget en vandprøve til kontrol minimum hvert femte år. Vandprøven bør minimum analyseres for parametrene: kimtal ved 22 grader, coliforme bakterier, E.Coli, vandets udseende og lugt, pH, ledningsevne, nitrat og arsen.   

  En undersøgelse for disse stoffer vil kunne vise om drikkevandet er påvirket af overfladevand eller spildevand. For at garantere rent og sundt drikkevand bør der udføres et langt mere omfattede analyseprogram. Der bør fx undersøges for sprøjtemidler og andre stoffer, der stammer fra forurening. Ønsker du at foretage supplerede drikkevandsanalyser, er du velkommen til at kontakte kommunens miljøafdeling, der kan hjælpe med vejledning.

  DANAKs hjemmeside kan du selv fremsøge en liste med laboratorier, som er godkendt til at udtage og analysere drikkevandsprøver. Du skal selv bestille og betale for prøverne.

  Hvis du vil have vejledning i forhold til at forstå analysens resultater, så er du velkommen til at sende rapporten til kommunens miljøafdeling via drikkevand@roskilde.dk. I tilfælde af at prøven viser overskridelser af drikkevandskvalitetskravene, vil vi vurdere, hvorvidt der er nærliggende fare for, at vandet kan være sundhedsskadeligt eller om overskridelsen er stabilt lavt og kan accepteres. Vurderes vandet at være sundhedsskadeligt, skal du være opmærksom på, at kommunen i så fald agter at udstede et påbud om at du skal forbedre drikkevandskvaliteten på din ejendom. Læs mere om drikkevandskvalitetskriterierne. Læs mere om reglerne på vandforsyningsområdet.

  Er vores oplysninger om din vandforsyning opdateret?

  Hvis din ejendoms brønd eller vandforsyningsboring forsyner andre ejendomme ud over din egen, eller leverer den vand som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet (fx til institutioner, fritidsanlæg, udlejningsejendom, bed & Breakfast, fødevarevirksomhed m.v.), skal du oplyse kommunens miljøafdeling om dette, idet din brønd eller vandforsyningsboring i så fald stadig vil være omfattet af en obligatorisk drikkevandskontrol. Endvidere beds du meddele os, hvis din ejendom ikke længere forsynes med drikkevand fra egen brønd eller boring.

  Sløjfning af brønde og boringer

  Når et vandindvindingsanlæg bliver overflødigt, fx ved at en ejendom tilsluttes til vandforsyning fra et vandværk, skal anlægget sløjfes efter gældende regler. Du skal selv betale for sløjfningen.

  Sløjfningen skal foretages af et godkendt firma med A-bevis. På GEUS hjemmeside findes der en liste over godkendte firmaer.

  Reglerne for sløjfning er beskrevet i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

  Ved sløjfning af en brønd eller boring skal der forinden altid rettes henvendelse til Roskilde Kommune, Miljø og Byggesag på drikkevand@roskilde.dk.

 • Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

  Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

  Grundvandsmagasinerne er flere steder sårbare over for nedsivning af forurenende stoffer, fordi det naturlige lerdæklag her er tyndt. Det er især grundvandets indhold af pesticider, nikkel og klorerede opløsningsmidler, der kan give problemer for drikkevandsforsyningen.

  I kommunen er der udpeget Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes for at sikre den fremtidige vandindvinding til drikkevand. For disse områder udarbejdes der Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanerne udarbejdes efter en kortlægning af grundvandsressourcernes sårbarhed, kvalitet, forureningskilder og arealanvendelse. Disse opgaver finansieres gennem afgifter på vandindvindingstilladelser.

  Til støtte for arbejdet med indsatsplaner har kommunen nedsat et Grundvandsforum, der består af repræsentanter fra vandværkerne, landbruget, skovbruget, kommunen, interesseorganisationer, foreninger m.m.

  Kommunen har arbejdet på den første plan for at beskytte grundvandet siden 2008. Planen dækker et område omkring Værebro Å. Værebro Indsatsplan er endeligt vedtaget i Byrådet den 30. marts 2011.

  Roskilde Kommune har sammen med Lejre Kommune modtaget Lejre Nord grundvandskortlægningen fra Naturstyrelsen, og skal ultimo 2013 have udarbejdet et udkast til en indsatsplan.

 • Beskyt dit grundvand

  Spar på drikkevandet

  Vand er en dyrebar og begrænset naturressource. Derfor er det vigtigt, at du holder øje med din vandmåler, så du kan opdage utætheder og vandspild i ejendommens installationer og ledningsnet. Du bør jævnligt kontrollere, om din vandmåler står stille, når der ikke forbruges vand. Af hver m³ drikkevand betaler du vandafgift til kommunen, statsafgift samt kloakafgift. De aktuelle takster finder du i takstbladet for forbrugsafgifter. Læs mere på FORS hjemmeside, hvor du kan se vandpriserne.

  Her er nogle tips og råd til hvordan du i dagligdagen med få ændringer kan spare på vandet :

  • Badning - Tag brusebad i stedet for karbad. Luk for vandet under indsæbning og få installeret en sparebruser, der ikke giver mere end 6-10 liter pr. minut
  • Kogning - Kog grønsager, kartofler m.m. i en gryde med låg
  • Blandingsbatteri med termostat sikrer, at den ønskede temperatur på badevandet opnås hurtigt og uden vandspild
  • Luk for vandet, når du børster tænder
  • Vanding i haven - brug så vidt mulig regnvand fra taget
  • En dryppende vandhane kan medføre et spild på 20-40 liter pr. døgn eller 7-15 m³/år
  • Cisterner, der løber, kan medføre, at der løber 1 til 2 m³ pr. døgn eller mere direkte i kloakken

  Læs flere gode tips og råd på FORS hjemmeside.

  Beskyt grundvandet mod forurening

  Du kan  også selv være med til at beskytte grundvandet mod forurening:

  • Sørg for at få sløjfet ubenyttede brønde/boringer. Brønde og boringer udgør en direkte spredningsvej for forurening til grundvandet
  • Hold øje med dit olieforbrug og olietankens tilstand, hvis du har en sådan. Hvis en olietank eller en rørføring fra tanken først går i stykker, så udgør et oliespild en stor risiko for forurening af grundvandet.
  • Undgå brug af ukrudtsmidler i din have og på fliser.

  Læs mere om beskyttelse af grundvandet på http://vandigrunden.dk/.

  Genanvendelse af regnvand

  Hvis du ønsker at genanvende regnvand har du mulighed for at etablere et regnvandsanlæg til brug ved toiletskyl og tøjvask. Hvis anlægget ønskes etableret i et nyt enfamilieshus, eksisterende og nye etageboliger og i fælles vaskerier i etageboliger, skal du søge om tilladelse hos kommunen, før anlægget må etableres. I eksisterende enfamilieshuse kan et regnvandsanlæg etableres uden tilladelse fra kommunen.

  Du kan downloade en gratis anvisning (Rørcenter-anvisning 003) om brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger på Teknologisk Instituts hjemmeside.

  Genanvendelse af spildevand fra virksomhedsproduktion

  Virksomheder i Roskilde Kommune har mulighed for at blive fritaget for at betale vandafledningsbidrag, hvis spildevand fra produktionen genanvendes og efterfølgende ikke ledes til kloakken. Læs mere om muligheden på FORS hjemmeside.

 • Beredskabsplan ved drikkevandsforurening

  Roskilde Kommune har udarbejdet en beredskabsplan for vandforsyning, som skal tages i anvendelse hvis forsyningen med drikkevand er truet eller hvis der er risiko for en drikkevandsforurening. Planen omfatter alle almene vandværker i kommunen.

  Planen er udarbejdet i henhold til Beredskabsloven, Beredskabsstyrelsens guide til akutte drikkevandsforureninger, Miljøstyrelsens vejledninger om planlægning af beredskab for vandforsyninger og overskridelser af mikrobiologiske drikkevandsparametre samt Vandforsyningsloven. Beredskabsplanen for drikkevand er en delplan til Roskilde Kommunes generelle Beredskabsplan.

  I en beredskabssituation er det vandforsyningens opgave, så vidt muligt, at opretholde en normal vandforsyning samt at genoprette denne efter udfald. Beredskabsplanen skal sikre, at forvaltningen og vandværkerne har et let tilgængeligt værktøj, der kan tages i anvendelse, såfremt det ikke er muligt for vandværket at opretholde en normal vandforsyning.

  Beredskabsplanen kan downloades her

  Serviceniveau ved nødforsyning samt store vandforbrugere

  I planen fastlægges serviceniveauet ved nødforsyning af drikkevand til, at der etableres centralt beliggende udleveringssteder, hvor der kan afhentes 3-5 liter vand pr. person pr. døgn.

  Roskilde Kommune forudsætter at vandforbrugere med et større behov for vand end ovenstående, f.eks. virksomheder og hospitaler, selv udarbejder en plan for, hvordan de vil sikre nødforsyning ved vandmangel.

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

06.01.2020